You are here

Jehova Tanúi szervezetének négy veszélye

Printer-friendly version

Jehova Tanúi szervezetének négy veszélye

Jehova Tanúi szervezete azt állítja, hogy ő az egyet­len igaz keresztény csoport az egész világon. Azt mondja, hogy minden más – katolikus és protes­táns – egyház tévedéseket tanít, és hogy aki ma nem tartozik Jehova Tanúi közé, azt Isten el fogja pusztí­ta­ni. A tények azonban azt mutatják, hogy ez a vallási szerve­zet megtéveszti az embe­reket. Íme négy indok, amiért óvakodni kell tőle:

1. Jehova Tanúi szervezete tagadja a Biblia alapvető tanításait

Jehova Tanúi tagadják, hogy Jézus Krisztus­ban Isten lett emberré – Ehelyett azt tanítják, hogy Jézus csak teremtett lény, Mihály arkangyal.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy Jézus Krisztus a Fiú Isten. Például Zsid 1:8, "de a Fiúról így szól: 'A te trónusod örökké megáll, ó Isten ...'" Sok más vers szintén ezt tanítja, vö. Jn 1:1,14, 20:26-28; ApCsel 20:28; Róm 9:5; Zsid 1:3,8-9; 2Pt 1:1

A tények azonban azt mutatják, hogy ez a vallási szerve­zet megtéveszti az embe­reket.

Jehova Tanúi tagadják Jézus Krisztus test­ben való feltámadását – Ehelyett azt tanítják, hogy Jézus teste szétoszlott a levegőbe. Charles Taze Russell, a szervezet alapítója azt tanította, hogy "Az ember Jézus meghalt, örökre meghalt." (Studies in the Scriptures, Vol. 5, 1899, p. 454).

A Biblia azon­ban világosan tanítja, hogy Jézus teste lett életre keltve. Például Lk 24:39 "Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van." Vö. Jn 2:19-21, 20:26-28, 1Kor 15:6,14

Jehova Tanúi tagadják, hogy a Szentlélek Isten és személy – Ehelyett azt tanítják hogy a Szentlélek csak személytelen erő, mint az elektro­mos­ság.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy a Szentlélek Isten és személy: ApCsel 5:3-4 "Péter azonban így szólt: 'Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek ... Nem embe­reknek hazudtál, hanem Istennek'" Vö. Jn 14:16-17, 16:13-15, Róm 8:26-27, 2Kor 3:6,17-18, Ef 4:30

Jehova Tanúi tagadják, hogy a megváltás Isten ingyen ajándéka, amit nem tudunk kiérdemelni, megszerezni – Ehelyett azt tanítják, hogy az ítélet elkerüléshez egy személynek csatla­koz­­­­nia kell hozzájuk és tevékenykednie Jehova Tanúi szervezetéért.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy az üdvösséget nem lehet megszerezni, mert az Isten ajándéka. Ef 2:8-9 "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem csele­ke­de­tekért, hogy senki se dicsekedjék." Vö. Róm 4:14, Gal 2:16, Tit 3:5

Jehova Tanúi tagadják a bűnösök örök bűn­hő­dését – Ehelyett azt tanítják, hogy a gonosz emberek egyszerűen megsemmisülnek, megszűnnek létezni.

A Biblia azonban világosan tanítja a bűnösök vég nélküli büntetését: Mt 25:41,46 "Akkor szól a balkeze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozot­tak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre!... És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre." Vö. Mt 18:8, 2Thessz 1:8-9, Jel 14:10-11, 20:10,15

Jehova Tanúi tagadják, hogy az ember lelke túléli a testi halált – Ehelyett azt tanítják, hogy mint az állatoknál, egy személy élete is megszűnik létezni a halálakor.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy az emberi lélek folytatja a tudatos létezést a halál után. 2 Kor 5:8 "De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és haza­köl­tözni az Úrhoz." Vö. Lk 16:19-31, Mt 17:1-7, Fil 1:21-24, Jel 6:9-11

Jehova Tanúi azt tanítják, hogy az örök mennyei élet Istennel csak a kiválasztot­také – Azt állítják, hogy csak egy 144 000 fős, Jehova Tanúiból álló kiválasztott csoport születhet újjá és élhet örökké Istennel a mennyben; az összes többi Tanú a földi paradicsomban marad.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy a hívőknek nincs két osztálya, és minden hívő a mennybe jut. A Biblia megszámlálhatatlan sokaság­ként utal rájuk: Jel 7:9,15 "Ezek után láttam: íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszám­lálni senki nem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a bárány előtt álltak ... Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában." Vö.  Jn 3:15, 5:24, 12:26, Ef 2:19, Fil 3:20, Kol 3:1, Zsid 3:1, 12:22, 2Pt 1:10,11 stb.

Jehova Tanúi tagadják, hogy az egyetlen Isten három személyben létezik, szerintük ezt a Sátán találta ki –  Kiforgatnak minden bibliai szöveget, melyek Jézus Krisztust és a Szent­lelket mint Istent azonosítják.

A Biblia azonban világosan tanítja, hogy a Fiú és a Szentlélek éppúgy Isten, mint az Atya (Jn 1:1, 20:28, 1Jn 5:20; ApCsel 5:3-4 stb.). Azt is világosan tanítja, hogy csak egy Isten van (Ézs 43:10, 44:6,8 stb.), aki három személy­ben egy Isten (1Kor 12:4-6, Ef 4:4-6), mint Háromság (Mt 28:19, 2Kor 13:14, 1Pt 1:2).

Nem veszélyes egy olyan szervezetet követni, amely tagadja a Biblia alapvető tanításait? 

2. Jehova Tanúi szervezete meghamisítja a Bibliát
Jehova Tanúi szervezete 1950 óta saját Bibliát ad ki, amely "helyreállította" a Biblia állítólag meghami­sított szövegét. Ez a bibliaferdítés az Új világ fordítás 1, amely sok szándékosan kiforgatott bibliai szöveg­részt tartalmaz. Ezek a változtatások próbálják elrejteni a tényt, hogy Jehova Tanúi szervezetének a tanítása nem biblikus, és félrevezető.

 A Biblia
és a félrevezető Új világ fordítás összehasonlítása 
A Biblia
(Magyar Bibliatanács)
A félrevezető
Új világ fordítás 
János 1:1 "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige."
Ez világosan kijelenti, hogy Jézus (az Ige) Isten.
János 1:1 "Kezdetben volt a Szó és a Szó az Istennél volt, és a Szó isten volt."
A változtatás révén a Tanúk tagad­hatják Jézus Isten voltát, mondván, hogy csak isten, de nem az Isten.
Kolossé 1:16 "Mert benne [Jézusban] teremtetett minden ... minden általa és reá nézve teremtetett."
Ez azt tanítja, hogy Jézus minden Teremtője, tehát ő maga nem lehet teremt­mény.
Kolossé 1:16 "mert általa teremtetett minden más az egekben és a föl­dön ...Minden más őál­ta­la és érte terem­te­tett"
A "más" szó az eredeti görög szövegből hiány­zik, hogy így a Tanúk Jézust az első teremtett lénynek nevezhessék.
Zsidók 1:8 "de a Fiúról így szól: 'A te trónusod örökké megáll, ó Isten."
Figyeld meg, hogy itt az Atya Isten szólítja Isten­nek Jézust, a Fiút.
Zsidók 1:8 "De a Fiúra vonatkozóan: "Az Isten a trónod örökkön-örök­ké..."
A szórendi változtatás elrejti a tényt: Jézus (a Fiú) Istennek van nevezve.


Nem veszélyes egy olyan szervezetet követni, amely meghamisítja a Szentírás szövegét?

3. Jehova Tanúi szervezetének története hamis próféciák története

Jehova Tanúi vezetői állítják, hogy Jehova Isten nevében beszélnek prófétai hatalommal, de sok próféciájuk bizonyult hamisnak. Például megjöven­dölték, hogy az armageddoni csata és Isten országa (királysága) 1975-ben jön el. Ezt a hibát leplezen­dő, napjainkban sok Tanú tagadja, hogy ilyet jósoltak, pedig ez könnyen bizonyítható a saját irodalmukból 2. Jehova Tanúi szervezete Isten országának eljöve­telét az 1914, 1915, 1918, 1925 és 1942 évekre is megjövendölte. 1925-ben pedig azt, hogy Ábrahám,  Dávid és más ószövetségi szentek feltámad­nak, és visszatérnek a földre. Mind­annyiszor tévedtek. 3 A Biblia kijelenti, hogy a be nem jött jóslat a hamis próféta egyik jele (lásd 5 Mózes 18:21-22).

Nem veszélyes egy olyan szervezetet követni, amelynek a történelme hamis próféciák sorozata?

4. Jehova Tanúi szervezete visszaél a hatalmával

A sok téves prófécia ellenére Jehova Tanúi szerveze­te azt tanítja, hogy ez az egyetlen igaz vallás, és csak az ő tagjai igaz keresztények. Azt állítja, hogy nélkü­le senki sem képes megérteni a Biblia igazsága­it. Azt is tanítja, hogy ma csak a szervezet aktív és hű tagjai számára van üdvösség, és az armageddoni csatában Jehova Tanúi kivételé­vel mindenki el lesz pusztítva.

Jehova Tanúi szervezete megköveteli a tagjaitól, hogy elfogadjanak és vak engedelmességgel kövesse­nek minden, a szervezettől jövő utasítást és biblia­értel­mezést. A szervezet pédául (az állati vér meg­evésének bibliai tilalmára hivatkozva) tiltja a vér­átöm­­lesz­tés elfogadását. A Tanúktól azt várják el, hogy ők vagy a gyerme­keik inkább meghaljanak, mint hogy megszegjék ezt a parancsot, bár a Biblia sehol sem tanít a vérátömlesztésről. Amelyik Tanú nem engedelmeskedik ennek a szabálynak, annak azt mondják, hogy el fog pusz­tulni a közelgő armaged­do­ni csata idején.

Így a szervezet vezetői a félelmet és a fenye­ge­tést használják fel arra, hogy a tagok engedelmes­kedje­nek nekik. Jehova Tanúi vezetői a világvége jöven­döléseiket is arra használják, hogy követőik szívében félelmet keltsenek, és őket kiadványaik terjesztésére buzdítsák.

Nem veszélyes egy olyan szervezetet követni, amely a hatalmával visszaélve ilyen károkat okoz?

A fenti négy pont a Jehova Tanúi szervezeté­vel való társulás négy lelki veszélyére mutatott rá a sok közül. De nem vagy inkább kíváncsi a Biblia örömhírére? A következő négy pont Jézus Krisztus valódi örömhírét mutatja be, ahogy azt a Bibliában találhatod.

Hogyan találhatunk békességet Istennel?
A Biblia üzenete négy egyszerű pont­ban összegez­hető:

1. Bűneink miatt el vagyunk választva az élő és igaz Istentől
"Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicső­ségének." Róm 3:23

"Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Kisztus Jézusban a mi Urunkban." Róm 6:23

2. Nem menthetjük meg magunkat
"Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazul­ni egyetlen halandó sem Őelőtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik." Róm 3:20

"Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket." Tit 3:5

3. Isten megoldása a mi bűn-problémánkra Jézus Krisztus váltsághalála

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jn 3:16

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket." 1Pt 3:18a
4. Hit által be kell fogadnunk Jézust az életünkbe, hogy megbocsáttassanak a bűneink, és örök életünk lehessen
"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek." Jn 1:12
"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor
üdvözülsz."
Róm 10:9

Ha ezek az Isten Szavából való igazságok megérin­tet­ték a szívedet, akár most rögtön válaszolhatsz, kérve Őt, hogy bocsássa meg bűneidet és adjon új életet Krisztusban. Ez az egyszerű ima talán útmutató lehet a Jézus Krisztusba vetett hited kifejezésére.

Imádság
Mindenható és irgalmas Isten, megértettem, hogy vétkeztem ellened cselekedeteimmel, szavaimmal és gondolataimmal. Tudom, hogy magamtól nem tudok megfelelni neked, és nem válthatom meg magamat. Ezért köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, Jézust, hogy helyettem bűnhődjön, és az életét adja értem. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, adj új és örök életet! Jézusban bízom, aki meghalt helyet­tem, de hiszem, hogy feltámadt a halálból, és él. Az Ő nevé­ben kérlek, ámen.

Jegyzetek

1. Magyarul 2000-ben jelent meg "A Keresztény Görög Iratok Új világ fordítása" (az újszövetségi rész)

2. The Watchtower, August 15, 1968, page 499; Kingdom Ministry, May 1974, p. 3.

3. The Time Is At Hand, 1906 edition, pp. 99, 101; The Time Is At Hand, 1915 edition, pp. 99, 101; Pastor Russell's Sermons, 1917 edition, p. 676; The Finished Mystery, 1918, pp. 404, 485; The Watchtower, September 1, 1922, p. 262; The Watchtower, September 15, 1941, p. 288; Millions Now Living Will Never Die, 1920, pp. 88-90.

 

 

© INSTITUTE FOR RELIGIOUS RESEARCH

550 WEST ST., CEDAR SPRINGS, MI 49319-4604, USA

Internet: www.irr.org , E-mail: info@irr.org

 

További információ: Apológia Kutatóközpont
H-1576 Budapest, Pf 22, www.apologia.hu