You are here

Cztery zagrożenia związane z organizacją Świadków Jehowy

Printer-friendly version

Cztery zagrożenia związane z organizacją Świadków Jehowy

„Fakty wskazują na to, że to ugrupowanie jest zwodniczą sektą.”

Organizacja Świadków Jehowy twierdzi, że jest jedyną grupą prawdziwych chrześcijan na całym świecie. Utrzymuje, że wszystkie inne kościoły – katolickie, czy protestanckie – nauczają błędu, zaś każdy, kto nie jest Świadkiem Jehowy zostanie zniszczony przez Boga. Jednakże fakty wskazują na to, że to ugrupowanie jest zwodniczą sektą. Oto cztery powody, dla których należy go unikać.

1. Świadkowie Jehowy przeczą głównym naukom Biblii.

Organizacja Świadków Jehowy przeczy temu, że Jezus Chrystus jest Bogiem.W przeciwieństwie do tego naucza, że Jezus Chrystus jest stworzonym aniołem.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że Jezus Chrystus, Syn Boży jest Bogiem.Na przykład w Liście do Hebrajczyków 1:8 czytamy: „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków ….”. Wiele innych wersetów również tak naucza — Jana 1:1, 14; 20:26-28; Dzieje 20:28; Rzymian 9:5; Hebrajczyków 1:3, 8-9; 2 Piotra 1:1.

"¿Jednakże fakty wskazują na to, że to ugrupowanie jest zwodniczą sektą?"

Świadkowie Jehowy kwestionują cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie do tego nauczają, że ciało Jezusa rozłożyło się w gazy. Charles Taze Russell, założyciel tej organizacji nauczał, że „człowiek Jezus umarł, na zawsze umarł” (Wykłady Pisma Świętego, tom V, 1897 r., przedruk z 1962 r., s. 540).

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że ciało Jezusa zostało przywrócone do życia: Na przykładw Ewangelii według Łukasza 24:39 — „ Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Patrz także — Jana 2:19-21; Jana 20:26-28; 1 Koryntian 15:6, 14.

Świadkowie Jehowy przeczą temu, że Duch Święty jest Bogiem. W przeciwieństwie do tego nauczają, że Duch Święty jest bezosobową siłą, jak elektryczność.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że Duch Święty jest Bogiem: Dzieje 5:3, 4 — „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego […] Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Patrz także Jana 14:16-17; 16:13-15; Rzymian 8:26-27; 2 Koryntian 3:6, 17-18; Efezjan 4:30.

Świadkowie Jehowy przeczą temu, że zbawienie jest wolnym darem Bożym. W przeciwieństwie do tego nauczają, że na zbawienie trzeba zarobić lub zasłużyć. Chcąc uzyskać zbawienie i uniknąć sądu, człowiek musi przyłączyć się do organizacji Świadków Jehowy i spełniać uczynki, które ona zaleca.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że na zbawienie nie można zarobić ani zasłużyć — jest ono wolnym darem Bożym: Efezjan 2:8-9 — „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Patrz także: Rzymian 4:1-4; Galacjan (Galatów) 2:16; Tytusa 3:5.

Świadkowie Jehowy przeczą temu, że karą dla bezbożnych są wieczne męki. W przeciwieństwie do tego nauczają, że ludzie niesprawiedliwi zostaną zniszczeni i przestaną istnieć.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że bezbożnych czeka niekończąca się kara: Mateusza 25:41, 46 — „Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. […] I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Patrz także: Mateusza 18:8; 2 Tesaloniczan 1:8-9; Objawienie (Apokalipsa) 14:10, 11; 20:10, 15.

Świadkowie Jehowy przeczą temu, że człowiek ma ducha, który istnieje po śmierci. W przeciwieństwie do tego nauczają, że życie człowieka kończy się w chwili śmierci, podobnie jak to ma miejsce u zwierząt.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że duch człowieka nadal świadomie istnieje po śmierci: 2 Koryntian 5:8 — „Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Patrz także: Łukasza 16:19-31; Filipian 1:23-24; Objawienie 6:9-11.

Świadkowie Jehowy nauczają, że życie wieczne w obecności Boga jest przewidziane jedynie dla nielicznych wybranych. Twierdzą, że tylko specjalna grupa 144 000, wybrana z ogółu Świadków Jehowy może dostąpić nowego narodzenia i żyć wiecznie z Bogiem w niebie; wszyscy pozostali Świadkowie Jehowy pozostaną na ziemi.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że wszyscy, którzy pokładają swą wiarę w Jezusie Chrystusie będą żyć wiecznie w obecności Boga. Biblia nazywa tą grupę niezliczonym tłumem: Objawienie 7:9, 15 — „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem […] są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego”. Patrz także: Jana 3:15; 5:24; 12:26; Efezjan 2:19; Filipian 3:20; Kolosan 3:1; Hebrajczyków 3:1; 12:22; 2 Piotra 1:10, 11.

Świadkowie Jehowy kwestionują Trójjedyną naturę Boga (Trójcę) i nauczają, że wynalazcą doktryny o Trójcy jest szatan. Odrzucają wszystkie wersety, które utożsamiają z Bogiem Osoby Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Jednakże Biblia wyraźnie naucza, że Bogiem jest Syn Boży, Duch Święty oraz Ojciec (Jana 1:1; 20:28; 1 Jana 5:20; Dzieje 5:3, 4). Jednocześnie Biblia wyraźnie i dobitnie naucza, że istnieje tylko jeden Bóg (Izajasza 43:10; 44:6, 8; itp.). Naucza także, że Ci Trzej są Jednym — Trójcą (Mateusza 28:19; 1 Koryntian 12:4-6; 2 Koryntian 13:13; 1 Piotra 1:2).

Czyż podążanie za organizacją, która przeczy głównym naukom Biblii nie jest niebezpieczne?

2. Świadkowie Jehowy manipulują Biblią.

Organizacja Świadków Jehowy wyprodukowała własną, oszukańczą wersję Biblii. Ta wersja jest znana jako Przekład Nowego Świata. W wielu wersetach Pisma Świętego wprowadzono w niej świadome zmiany. Zmiany te mają na celu ukrycie faktu, że nauka Świadków Jehowy jest niebiblijna i fałszywa.

 

Porównanie normalnej Biblii ze zwodniczym Przekładem Nowego Świata
Biblia Święta Zwodniczy
Przekład Nowego Świata

Jana 1:1 — „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”.

Jest to wyraźne stwierdzenie, że Jezus (Słowo) jest Bogiem.

Jana 1:1 — „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem”.

Zmianę tę wprowadzono, by poprzeć naukę Świadków Jehowy, jakoby Jezus nie był Bogiem.

Kolosan 1:16 — „Ponieważ w nim [Jezusie] zostało stworzone wszystko […] wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Tekst ten naucza, że Jezus jest Stwórcą wszystkiego, sam nie będąc istotą stworzoną.

Kolosan 1:16 — „Bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne […] Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego”.

Niesłusznie dodano tu słówko „inne, by poprzeć fałszywą naukę Świadków Jehowy, jakoby Jezus był stworzonym aniołem.

Hebrajczyków 1:8 — „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków….

Zauważmy, że Bóg Ojciec nazywa swego Syna, Jezusa „Bogiem.

Hebrajczyków 1:8 — „Natomiast w odniesieniu do Syna: ››Bóg jest twoim tronem na wieki wieków…

Organizacja Świadków Jehowy niesłusznie zmieniła kolejność słów, by ukryć fakt, że Jezus (Syn Boży) został nazwany Bogiem.


Czyż podążanie za organizacją, która manipuluje Pismem Świętym, nie jest niebezpieczne?

3. Świadkowie Jehowy mają historię zawodnych proroctw.

Przywódcy Świadków Jehowy twierdzą, że mają proroczy autorytet i przemawiają w imieniu Jehowy Boga, lecz ich liczne proroctwa się nie spełniły. Na przykład przepowiadali, że Armagedon i koniec świata nastąpi w 1975 roku. Chcąc zatuszować tę porażkę, większość współczesnych Świadków Jehowy przeczy, że głosili taką przepowiednię, choć łatwo im tego dowieść na podstawie ich własnej literatury.1

Organizacja Świadków Jehowy przepowiadała również, że koniec świata nastąpi w latach: 1914, 1915, 1918, 1925 i 1942. Świadkowie przepowiadali, że Abraham, Izaak i Jakub mieli zmartwychwstać i powrócić na ziemię w 1925 roku. Za każdym razem się mylili.2 Biblia stwierdza, że niespełnione proroctwo jest znamieniem fałszywego proroka (5 Mojżeszowa [Powtórzonego Prawa] 18:21-22).

Czyż podążanie za organizacją, która ma historię zawodnych proroctw, nie jest niebezpieczne?

4. Organizacja Świadków Jehowy nadużywa swej władzy.

Pomimo wielu niespełnionych proroctw, organizacja Świadków Jehowy naucza, że jest jedyną prawdziwą religią, zaś tylko jej członkowie są prawdziwymi chrześcijanami. Twierdzi, że nikt nie pozna duchowej prawdy niezależnie od tej organizacji. Świadkowie nauczają także, iż zbawienie jest tylko dla tych, którzy przyłączą się do ich organizacji i że wszyscy oprócz Świadków Jehowy zostaną zniszczeni w Armagedonie.

Organizacja Świadków Jehowy żąda od swych członków, by byli jej posłuszni i bezkrytycznie przyjmowali każdy nakaz i każdą interpretację Biblii, które podaje organizacja.

Na przykład organizacja Świadków Jehowy zabrania stosowania transfuzji krwi. Mimo, że Pismo Święte nigdzie nie naucza, iż transfuzje krwi są czymś złym, organizacja oczekuje, że Świadek prędzej umrze lub pozwoli umrzeć własnym dzieciom niż złamie ten zakaz. Każdemu Świadkowi Jehowy, który nie jest posłuszny tej regule, wmawia się, że zostanie zniszczony w nadchodzącym Armagedonie — czasie sądu ostatecznego.

W ten sposób przywódcy Świadków posługują się wzbudzaniem lęku i zastraszaniem, by utrzymać swych członków w posłuszeństwie wobec organizacji. Przywódcy Świadków Jehowy chcąc wzbudzić lęk w sercach swoich zwolenników, posługiwali się również przepowiedniami końca świata.

 

Czyż podążanie za organizacją, która nadużywa swej władzy, nie jest niebezpieczne?

 


 

Powyższe cztery punkty ilustrują zagrożenia duchowe związane z organizacją Świadków Jehowy. Być może zastanawiasz się: „Jaką dobrą nowinę głosi Biblia”? Poniższe cztery punkty przedstawiają prawdziwą ewangelię Jezusa Chrystusa, taką, jaka jest w Biblii.

Jak osiągnąć pokój z Bogiem

Przesłanie Biblii można streścić w czterech prostych punktach:

1. Nasze grzechy sprawiają, że jesteśmy oddzieleni od prawdziwego i żywego Boga.  „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Rzymian 3:23

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 6:23

2. Sami nie zdołamy się zbawić.

„Jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Rzymian 3:20, BT
„Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas”. Tytusa 3:5, BT

3. Jezus Chrystus jest Boskim lekarstwem na nasz problem grzechu. 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Jana 3:16
„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. 1 Piotra 3:18a

4. Chcąc otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne, musimy osobistą wiarą przyjąć Jezusa Chrystusa. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. Jana 1:12

„[…] jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Rzymian 10:9

Jeśli te prawdy Słowa Bożego poruszyły twe serce, możesz już teraz na nie zareagować, prosząc Boga, by przebaczył twoje grzechy i dał ci nowe życie w Chrystusie. Ta prosta modlitwa może być wskazówką, jak mógłbyś wyrazić swą wiarę w Jezusa Chrystusa ku zbawieniu.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, przyznaję, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie moimi czynami, słowami i myślami. Brakuje mi Twojej sprawiedliwości i nie potrafię sam siebie zbawić. Dziękuję Ci za to, że posłałeś Twego Syna, Jezusa Chrystusa, by przelał za mnie swą krew. Proszę Cię, byś przebaczył wszystkie moje grzechy i składam swą ufność w Jezusie Chrystusie, który za mnie umarł i został wskrzeszony z martwych. Amen.

 


Przypisy

 

1.  Strażnica angielskaz 15 sierpnia 1968 r., strona 499 i Strażnica polska nr 5/1969 r., strona 8; Nasza Służba Królestwa angielska, maj 1974, s. 3 i Nasza Służba Królestwa polska nr 8/1974, s. 4.

2.  The Time Is At Hand (Nadszedł czas), wydanie angielskie z 1906 r., ss. 99, 101; The Time Is At Hand (Nadszedł czas), wydanie angielskie z 1915 roku, ss. 99, 101; Pastor Russell’s Sermons (Kazania pastora Russella), wydanie angielskie z 1917 roku, s. 676; The Finished Mystery (Dokonana Tajemnica), wydanie angielskie z 1918 r., ss. 404, 485; Strażnica angielskaz 1 września 1922 r., s. 262; Strażnica angielskaz 15 września 1941 r., s. 288; Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, wydanie polskie z 1920 r., ss. 77-79; 85-86.